Polityka prywatności

Dokument informacyjny w zakresie przetwarzania przez Contract Logistics Poland Sp. z.o.o.  danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Contract Logistics Poland Sp. z.o.o. 

Celem niniejszego dokumentu (dalej „Dokument Informacyjny”) jest zapoznanie Cię z wszystkimi niezbędnymi informacjami, które są związane z przetwarzaniem przez Contract Logistics Poland Twoich danych osobowych w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w Contract Logistics Poland, dla celów rekrutacyjnych na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy i udzielonej przez Ciebie zgody.

Kto jest administratorem Twoich danych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Contract Logistics Poland Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02-234), ul. Działkowa 56A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000715674 (dalej „My”). Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 798 771 122 albo na adres email rekrutacja.boleslawiec@xpo.com. Dla lepszej ochrony Twoich danych osobowych w Contract Logistics powołany jest IOD – inspektor ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem email iod.boleslawiec@xpo.com i adresem pocztowym Osła 1L, 59-706 Gromadka, Polska.

W jakim celu i zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w Contract Logistics Poland Sp. z.o.o., niezależnie od podstawy prawnej tego zatrudnienia, czyli w celach rekrutacyjnych zmierzających do przedstawienia Ci oferty pracy. Przetwarzamy wszystkie dane osobowe zawarte w Twojej aplikacji o pracę (CV).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie zostaną przez nas powierzone podmiotom trzecim. W przypadku takiej potrzeby zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie oddzielnej zgody na takie działanie.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w Contract Logistics Poland Sp. z.o.o.  podstawą do ich przetwarzania jest art. 22¹ Kodeksu pracy (w zakresie danych, o których mowa w tym przepisie) oraz Twoja zgoda na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych. Podstawą do przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z ubieganiem się przez Ciebie o zatrudnienie w Contract Logistics Poland Sp. z.o.o. przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas konieczny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zachowując je przez okres do maksymalnie 2 lat od czasu ich dostarczenia.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Nie, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rekrutacji.

Czy musisz wyrazić zgodę?

Nie, udzielenie zgody – podobnie jak podanie danych – jest dobrowolne, choć bez jej wyrażenia nie zostanie Ci przedstawiona oferta pracy w Contract Logistics Poland Sp. z.o.o. Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe?

Nie, przetwarzanie Twoich danych osobowych nie ma charakteru zautomatyzowanego, w szczególności dane osobowe nie są profilowane w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Jakie przysługują Ci prawa?

Zgodę można wycofać w kontaktując się z Nami listownie na adres spółki albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja.boleslawiec@xpo.com. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Twoich danych, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach określonych w przepisach prawa możesz złożyć do Nas również wniosek o:

  1. uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymanie kopii swoich danych osobowych;
  2. skorzystanie z prawa do przenoszenia danych;
  3. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. sprostowanie swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.

Niezależnie od innych przysługujących Ci praw (w tym prawa do wycofania zgody), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich. W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach rekrutacyjnych.

Wszelkie Twoje wątpliwości lub zastrzeżenia staramy się wyjaśniać polubownie i zawsze zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Nami. Przepisy przyznają Ci jednak również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego dla ochrony danych osobowych.